Intrastat a vykazování třístranných obchodů

Třístranným obchodem je v Intrastatu nazývána obchodní transakce mezi subjekty ze dvou nebo tří členských států Evropské unie nebo i z nečlenské země EU, u které je kupující subjekt odlišný od příjemce zboží. Třístranný obchod tedy probíhá mezi třemi stranami (subjekty), a to kupujícím, prodávajícím a příjemcem zboží, přičemž tyto subjekty jsou z různých zemí nebo i ze stejné země. Nejčastější otázkou v Intrastatu je, který subjekt ve které zemi má povinnost tuto transakci v Intrastatu vykazovat. Částečným řešením je základní pravidlo Intrastatu, který sleduje pouze pohyb zboží, nikoliv finanční toky.

Intrastat a transakce mezi subjekty ze tří zemí
Klasickým případem je transakce uvnitř EU, kdy kupující, prodávající a příjemce sídlí každý v jiné zemi, přičemž fakturace s platbou proběhne mezi prodávajícím a kupujícím a také mezi kupujícím a příjemcem, kterému je zboží dopraveno přímo od prodávajícího. V Intrastatu pak tento obchod vykazuje prodávající, jako transakci ve směru odeslání - do země příjemce zboží a příjemce ji vykazuje v Intrastatu ve své zemi jako transakci ve směru přijetí. Subjekt zde označený jako kupující, ve své zemi Intrastat nevykazuje.
 
K třístrannému obchodu také dochází, pokud prodávající a kupující sídlí každý v jiné zemi EU, ale příjemce je z třetí země (mimo EU). Fakturace opět proběhne jako v minulém případě - mezi prodávajícím a kupujícím i mezi kupujícím a příjemcem a zboží je opět dopraveno přímo od prodávajícího do země příjemce. V tomto případě prodávající ani kupující Intrastat ve své zemi nevykazují, zboží je propuštěno do režimu vývozu v zemi prodávajícího.
 
Pokud ale prodávající sídlí v zemi EU a kupující mimo EU, přičemž příjemce zboží je naopak zase ze země EU (jiné než prodávající) a fakturace i doprava proběhne jako minulém případě, vykáže v Intrastatu tuto transakci prodávající ve směru odeslání a příjemce ve směru přijetí (každý ve své zemi). U prodávajícího je předpoklad, že zajišťuje dopravu, a tudíž může doložit, že zboží bylo dopraveno do členské země EU. Příjemce zase vykazuje do Intrastatu přijetí zboží, které sice nakoupil od subjektu mimo EU, ale zboží prokazatelně obdržel z jiné členské země EU.

Intrastat a transakce mezi subjekty ze dvou zemí
Třístranný obchod mezi dvěma zeměmi EU nastává, když prodávající i kupující sídlí ve stejné zemi a příjemce v jiné. Fakturace opět proběhne mezi prodávajícím a kupujícím a mezi kupujícím a příjemcem. V Intrastatu tento obchod vykáže kupující (v zemi prodávajícího i kupujícího) jako transakci ve směru odeslání - do země příjemce, a to bez ohledu na skutečnost, zda dopravu do země příjemce zajišťuje subjekt prodávající nebo kupující. Příjemce ji opět vykáže ve své zemi do Intrastatu jako transakci ve směru přijetí. Subjekt označený jako prodávající Intrastat vůbec nevykazuje, protože se v jeho případě jedná o vnitrostátní obchod.
 
Další variantou transakce mezi dvěma zeměmi EU je situace, kdy prodávající sídlí v jedné zemi a kupující a příjemce společně v jiné. Zboží je nejčastěji dopravováno prodávajícím přímo příjemci. Prodávající samozřejmě vykáže tento obchod v Intrastatu ve své zemi ve směru odeslání, ale v zemi přijetí bude Intrastat vykazovat kupující, i když zboží bylo dopraveno přímo na adresu příjemce. Příjemce Intrastat vůbec nevykazuje, protože se v jeho případě opět jedná o vnitrostátní obchod.