Intrastat a změny v celním sazebníku 2016-2017 (pokračování)

Změny v Taricu a tedy i v Intrastatu, platné od 1. 1. 2017, které přineslo Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1821 ze dne 6. 10. 2016, byly provedeny zejména z následujících důvodů.

 
Struktura určitých položek celního sazebníku vykazovaných v Intrastatu byla zcela změněná, jelikož ta stávající byla již zastaralá a neodpovídala současným potřebám průmyslu nebo došlo k vývoji nových technologií, používaných v současné době v daných oborech výroby.
 
Pro některé druhy zboží, původně z vykazované v Intrastatu pod starou položkou, byly vytvořeny zcela nové položky a tím došlo k přečíslování položek původních. Určité podpoložky byly rozšířeny (rozděleny do více podpoložek) o některé nové druhy zboží, původně zařazovaného do tzv. zbytkové podpoložky označované jako \"ostatní\" a následně byla i tato zbytková podpoložka přečíslována. Také některé podpoložky byly zrušeny nebo sloučeny (za vzniku nových podpoložek) a jejich obsah byl přenesen do těchto nově vytvořených podpoložek.
 
Další změny položek a podpoložek celního sazebníku, které se projeví v Intrastatu, vznikly na základě mezinárodních dohod a úmluv, například kvůli dohodě ITA (Dohoda o informačních technologiích), dále na základě Rotterdamské a Stockholmské úmluvy nebo Úmluvy o chemických zbraních, z důvodu potřeby kontroly zboží obsahujícího regulované nebo kontrolované látky. Důvodem pro změny určitých položek byl také požadavek FAO (Organizace pro výživu a zemědělství) na zpřesnění statistik.
 
Ke zrušení, sloučení nebo přesunutí některých položek zboží došlo z důvodu malého objemu mezinárodního obchodu s těmito výrobky.